Journey in Life: 11/28/12

Wednesday, November 28, 2012

"Drive me up the wall" nghĩa là gì?

Một chiếc xe hơi mắc kẹt trên hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico. Ảnh: Bảo vệ Biên giới và Hải quan Mỹ

Nếu điều gì 'drives you up the wall' (ấn bạn vô tường), có nghĩa là điều đó làm bạn rất khó chịu và bực tức.

Ví dụ
This computer is really driving me up the wall; it keeps crashing!
Shopping for jeans drives her up the wall. She can never find a pair that fit her.
You are driving me up the wall! Will you stop singing that awful song now?

Xin lưu ý
Nếu bạn 'climbing the walls' (đang trèo trường), có nghĩa là bạn rất căng thẳng, lo lắng hay buồn chán.

I've been sitting at home waiting for the phone to ring all day - I'm climbing the walls.

Thực tế thú vị:
Biên giới Mỹ-Mexico là biên giới thường xuyên bị vượt qua nhất trên thế giới và dài gần 2000 dặm.