Journey in Life: 05/25/13

Search This Blog

Saturday, May 25, 2013

"Leave in the lurch" nghĩa là gì?

Con gái cần cha những lúc vui buồn và cả khi khó khăn. Photo courtesy Robert W. Howington via Getty Images.

Động từ to leave có nghĩa là để và lurch nghĩa là sự tròng trành, lảo đảo, không ổn định. Vì thế, 'thành ngữ này' (shared via VOA) có nghĩa là bỏ rơi một người nào trong lúc hoạn nạn.

Ví dụ

Small businesses seek alternatives as banks leave them in the lurch.


“The interview went so well (rất tốt) that the hospital administrator (giám đốc bệnh viện) offered (thu dụng) Dr. Long the job. The trouble is she wanted him to start right away. He explained that his clinic (bệnh xá) wouldn’t be able to find a replacement so quickly. And he couldn’t abandon (bỏ rơi) his patients like that. He was too professional (có lương tâm nghề nghiệp) to leave them in the lurch (không thể làm như vậy được).”

“After the divorce (sau vụ ly dị), Bill’s kids felt left in the lurch (cảm thấy bị bỏ rơi). They’d rarely see him as they grew up (ít khi gặp anh khi chúng lớn lên). Not only was he absent (vắng mặt) on special occasions (dịp đặc biệt) like birthdays and graduations (lễ tốt nghiệp), but also during tough times (lúc khó khăn) when they really needed a dad (khi chúng cần một người cha). They never got over that sense of abandonment (Chúng không bao giờ vượt qua được cảm giác bị bỏ rơi đó).”

Bài trước: "Beat One’s Head against the Wall" nghĩa là gì?

Popular Now