phrase

Photo courtesy Sarah Stierch . Nếu bạn ' get a handle on something ' (nắm được chuôi một vấn đề), điều đó có nghĩa là bạn bắt...