Journey in Life: 06/26/13

Search This Blog

Wednesday, June 26, 2013

"From the Ground up" nghĩa là gì?

Mở một doanh nghiệp mới và làm nó thành công thì thích thú biết chừng nào?

'From the ground up' nghĩa là học hay làm một cái gì ngay từ đầu cho đến lúc hoàn tất. Thành ngữ này xuất xứ từ ngành xây cất nhà cửa, vì thợ xây luôn luôn bắt đầu với cái nền nhà.

Ví dụ
“Back in the 1860s, the U.S. government offered land (tặng đất) in the Midwest to anyone willing (sẵn lòng) to settle (định cư) there. Adventurous (thích mạo hiểm) pioneers (tiên phong) came pouring in (đổ xô đến đó) and began to build communities (cộng đồng dân cư) from the ground up (ngay từ lúc ban đầu). Soon towns and cities developed where none had existed.”

“I wouldn’t mind being an entrepreneur. Wouldn’t that be exciting (thích thú) to come up with an idea for a new product or business and make it successful? Then, one day, you could look back at all that (công sức) you put into your enterprise (cơ nghiệp), knowing that you made it happen from the ground up (gây dựng nó ngay từ thưở ban đầu).”

Huyền Trang
VOA


Ngày Appomattox: điều mọi người dân Mỹ nên nhớ

Popular Now