Journey in Life: 07/27/13

Search This Blog

Saturday, July 27, 2013

"A load of rubbish" nghĩa là gì?

Photo credit: Noel Celis/AFP/Getty Images.

Chúng ta có thể gọi điều gì có chất lượng rất thấp hoặc không đúng là 'a load of rubbish' (một đống rác).

Ví dụ
Did you see that England football match? It was a load of rubbish. They will never win the World Cup.
I was really excited about seeing Justin Bieber in concert but he was two hours late. What a load of rubbish!

Xin lưu ý
Rubbish là từ chủ yếu được sử dụng trong tiếng Anh của người Anh. Ở Bắc Mỹ, mọi người gọi là 'garbage' hoặc 'trash' (đều có nghĩa là rác).

Make sure the garbage is out. The truck picks it up today.
The trash really smells. Can you take it outside?

Thực tế thú vị:
Manila, thủ đô của Philippines, đã ra lệnh cấm túi đi chợ bằng nhựa dùng một lần vì rác thải đã làm trầm trọng thêm vấn đề lụt lội của thành phố này.

BBC


"Down the pan" nghĩa là gì?
"A fish out of water" nghĩa là gì?
"Put on a brave face" nghĩa là gì?

Popular Now