Journey in Life: 08/30/13

Search This Blog

Friday, August 30, 2013

"Make no bones about" nghĩa là gì?

Chú ý làm việc điều độ không thì mệt rã rời. Photo courtesy Scott Cresswell.

'Make no bones about sth' có nghĩa là thành thật nói rõ điều mình suy nghĩ, không do dự, không ngập ngừng, tuy rằng mình có thể làm người khác vui vẻ hay buồn phiền. Thành ngữ này được dùng từ giữa thế kỷ thứ 15, và một số nhà ngôn ngữ học cho rằng nó xuất xứ từ việc nấu một loại xúp không có xương để cho mọi người có thể ăn một cách dễ dàng.

Ví dụ
After a complete exam (khám bệnh đầy đủ), the doctor gave me his candid advice (lời khuyên thành thật). He made no bones (nói thẳng rằng) about the fact that I was working myself to exhaustion (làm việc quá độ đến kiệt sức). Unless I started taking better care of myself, he said I was going to have even more serious health problems.

Ever since I was a girl, my dad has made no bones about wanting me to be a doctor. But now it’s time that I was as honest and open with him because I don’t have any interest in medicine. I want to study international law.

Huyền Trang
VOA

In order to grow

Photo: The Mind Unleashed.

The tiny seed knew that in order to grow it needed to be dropped in dirt, covered in darkness and struggle to reach the light.
~ Sandra Kring

Previous post: Only three things matter

Popular Now