Journey in Life: 08/31/13

Search This Blog

Saturday, August 31, 2013

"Two heads are better than one" nghĩa là gì?

Costumed characters in the Piazza di San Marco in Venice, Italy on 3 March 2011. Photo courtesy Frank Kovalchek.

Cụm từ 'Two heads are better than one' có nghĩa là khi hai người làm việc cùng nhau, họ có nhiều khả năng sẽ giải quyết được vấn đề hơn là một người làm việc đó một mình (ba ta thành Gia Cát Lượng).

Ví dụ
I can help you to have this presentation ready tomorrow morning. Let's work together. Two heads are better than one.
My sister and I discussed lots of ideas to make mum's party a success. Two heads are better than one.

Xin lưu ý
Khi bạn nói hai người hay hai đội đang 'head-to-head', có nghĩa là bạn ý nói họ đang cạnh tranh trực diện với nhau (đối đầu).

Student rowers in the north-east of England are preparing to go head-to-head in the annual university boat race on the river Tyne.

Thực tế thú vị:
Rùa bơi (range) khắp các đại dương trên thế giới, nên rất khó khảo sát, tuy nhiên các nhà nghiên cứu nói số lượng của chúng đang giảm rất nhanh chóng. Cả 7 loài rùa biển hiện đang được liệt vào danh sách có nguy cơ bị tuyệt chủng (endangered).

BBC


Popular Now