Journey in Life: 09/18/13

Search This Blog

Wednesday, September 18, 2013

"Bag of tricks" nghĩa là gì?

Cẩn thận với mưu đồ bất lương trên mạng. Photo courtesy Don Hankins.

'Bag of tricks' có một từ mới là trick nghĩa là mưu mẹo. Vì thế bag of tricks (túi mưu) có nghĩa là đủ mọi mưu mẹo, trăm phương ngàn kế.

Ví dụ
My mom was so clever (khôn khéo). When my brothers and I were on a long car ride or stuck indoors because of bad weather, she’d always find ways to keep us entertained. No matter what the situation, we could always count on her handy bag of tricks (mưu mẹo sẵn có).

The next time you get an E-mail asking for confidential (mật) information, make sure you know the source. It might be a scam (mưu đồ bất lương). On-line thieves have developed a variety of crafty (xảo trá) methods (mánh khóe) to try to deceive (lừa) you. Beware of their bag of tricks (mưu mô).

Huyền Trang
VOA


Popular Now