japan

Hatsumōde (初詣) là chuyến viếng thăm truyền thống tới đền Thần đạo lần đầu tiên trong Năm mới ở Nhật Bản, một số người cũng đi chùa Phật gi...

quote

1. "Only a genius can do things his own way. You? You're no genius." 'Chỉ có thiên tài mới được làm theo cách của mình....

phrase

Cần nhận thức rõ về Scientology. Photo courtesy Anonymous9000 . ' Get wise to ' có nghĩa là nhận thức được rõ ràng, ...