Journey in Life: 01/10/14

Search This Blog

Friday, January 10, 2014

"Cheap as chips" nghĩa là gì?

Computer Chip. Photo courtesy JD Hancock.

Khi bạn nói cái gì đó 'cheap as chips', có nghĩa là nó rất rẻ.


Ví dụ
People keep asking my mother which designer created her beautiful party dress. In fact she bought it at a street market. It was as cheap as chips.
Mobile phones used to be very expensive. Today they are as cheap as chips.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'Let the chips fall where they may' có nghĩa là để cho mọi việc xảy ra tùy ý bất chấp hậu quả ra sao.

I know you think investing in that company is risky, but I think we should do it. Let the chips fall where they may.

Thực tế thú vị:
Khi người Anh gọi là 'chips' thì người Mỹ hiểu đó là 'khoai tây rán' - còn các gói khoai tây rán, mỏng mà người Mỹ gọi là 'chips' thì được hiểu là 'crisps' trong tiếng Anh Anh.

BBCPopular Now