Journey in Life: 01/15/14

Search This Blog

Wednesday, January 15, 2014

"Up to par" nghĩa là gì?

Tiger Woods. Photo courtesy Keith Allison.

'Up to par' có một từ mới là par. Trong môn đánh gôn, par là số cú đánh được ấn định để đánh quả bóng vào từng lỗ. Chẳng hạn như par 4, có nghĩa là người chơi chỉ được đánh 4 lần để cho quả bóng của mình vào một lỗ. Vì thế up to par được dùng để chỉ việc đạt tới một tiêu chuẩn nào đó, hay là thỏa đáng.

Ví dụ
In 1938 Lou Gehrig complained (than phiền) of losing his strength. Despite not feeling up to par, he trained harder. But soon he couldn’t even climb stairs (bước lên cầu thang). He died in 1941 of a rare, incurable (nan y, không chữa được) nerve disease often called Lou Gehrig’s disease.

When Jill applied to college, she worried that some of her grades weren’t up to par. Although it’s true that some of her class work was less than satisfactory (thỏa đáng), the school was impressed with (khâm phục) her many extra-curricular (ngoại khóa) activities. That’s why she was accepted for the fall semester (học kì mùa thu).

Huyền Trang
VOA

Popular Now