word

Photo courtesy 陳 好酸 . ' Catty ' là tính từ dùng để chỉ những từ hay lời nhận xét tinh quái nhằm gây tổn thương ai đó. V...