Journey in Life: 01/31/14

Search This Blog

Friday, January 31, 2014

"Keep under one’s hat" nghĩa là gì?

"I'm asleep, but keep it under your hat". Photo courtesy Newtown grafitt.

'Keep under one’s hat' có một từ mới là hat nghĩa là cái mũ, cái nón. Keep under one's hat nghĩa là giữ một cái gì ở dưới nón, tức là giữ bí mật một điều gì.

Ví dụ
Nobody in the family knows that my sister is going to have a baby except (ngoại trừ) me. She told me not to tell anyone. For now, I’m keeping it under my hat. It will be our secret (chuyện bí mật) until she has a chance to make the announcement.

Linda, our accountant, is a very honest (lương thiện) employee. So when she realized that the boss had been embezzling (biển thủ) some of the company’s assets, she felt she had to inform (báo) the president right away. It wasn’t the sort of thing she was going to keep under her hat.

Huyền Trang
VOA


12 câu nói hay nhất cho năm 2014

This set of inspirational thoughts will help you stay motivated throughout the new year.

by Geoffrey James via Inc.

"A gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trials."
Seneca
(viên ngọc phải mài mới bóng, con người phải qua thử thách mới hoàn thiện)

"Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first."
Mark Twain
(đừng nói thế giới nợ bạn, thế giới chẳng nợ bạn điều gì cả, nó xuất hiện trên trái đất này trước cả bạn)

"Enthusiasm, backed up by horse sense and persistence, is the quality that most frequently makes for success."
Dale Carnegie

"It doesn't matter whether the Dow is 5000 or 50,000. If you're an entrepreneur, there is no bad time to start a company."
Guy Kawasaki
(không cần biết chỉ số Dow Jones là 5.000 hay 50.000 điểm, nếu bạn là doanh nhân khởi nghiệp, không có lúc nào là thời điểm tồi tệ để bắt đầu mở công ty)

"Opportunities to find deeper powers within ourselves come when life seems most challenging."
Joseph Campbell
Photo courtesy Next TwentyEight.

"The problem with competition is that it takes away the requirement to set your own path, to invent your own method, to find a new way."
Seth Godin
(vấn đề với cạnh tranh là nó lấy đi những yêu cầu khiến bạn tự tạo nên con đường của riêng mình, phát minh ra cách mới của riêng mình)

"You are your greatest asset. Put your time, effort and money into training, grooming, and encouraging your greatest asset."
Tom Hopkins
(chính bạn là tài sản lớn nhất, hãy đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc vào đào tạo, và phát triển tài sản lớn nhất này)

"It is only necessary to have courage, for strength without self-confidence is useless."
Casanova

"If money is your hope for independence you will never have it. The only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability."
Henry Ford
(nếu hi vọng của bạn để có độc lập là tiền bạc thì bạn sẽ không bao giờ có. An toàn thực tế duy nhất của con người trên thế giới này đó là kiến thức, kinh nghiệm và khả năng)

"People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talents."
Andrew Carnegie
(người không có khả năng tự thúc đẩy bản thân sẽ tự hài lòng với điều xoàng xĩnh, dù các tài năng khác có ấn tượng đến thế nào đi nữa)

"If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life. With confidence, you have won even before you have started."
Cicero
(nếu bạn không tự tin vào bản thân, bạn đã bị thua cuộc hai lần trong cuộc đua trên đường đời. Với sự tự tin, bạn đã chiến thắng ngay cả khi chưa bắt đầu)

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change."
Charles Darwin
(không phải loài khỏe nhất, cũng không phải loài thông minh nhất sống sót, mà đó là loài thích ứng nhất với sự thay đổi)

Previous post: The book of your life

14 câu nói hay cho năm 2014
How bad do you want it?
What's my sentence?

Popular Now