phrase

Backgammon is all about pride. Photo courtesy Cerenious . Turn the tables có nghĩa là dành lại ưu thế so với người khác, la...