Journey in Life: 02/15/14

Search This Blog

Saturday, February 15, 2014

"Under the table" nghĩa là gì?

Photo courtesy Vanessa.

'Under the table' (dưới gầm bàn) là cụm từ thường dùng để chỉ những hành vi ám muội - như đòi hồi lộ hay bất hợp pháp.

Ví dụ
If you want to open a business in a country where there is a lot of corruption, you may have to make under the table payments to officials.
Tony was a terrible driver. He kept failing his driving test - and eventually he got his driving licence under the table.

Xin lưu ý
Nếu bạn 'drink someone under the table', có nghĩa là bạn uống nhiều rượu, bia hơn nhưng không say như người đó (uống cho ai chui gầm bàn).

Johnny was a heavy drinker. He could drink anyone under the table.

Thực tế thú vị:
Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt "The Writer" được trưng bày ở Villa Ada Rome vào năm 2003, sau đó là Hampstead Heath, London vào năm 2005. Giờ đây, tác phẩm này được trưng bày vĩnh viễn tại Villa Reale, Monza, gần Milan.

BBC


Popular Now