Journey in Life: 02/16/14

Sunday, February 16, 2014

Việt Brothers chùa Bộc

em biết xem kỹ mác hàng trước khi mua :)
cho cả cái khóa vào mồm, ghê quá, bố không kịp can...
đi Ocean Mart như thường lệ :)