phrase

Đã đến lúc đưa những người lính từ chiến trường trở về nhà. Photo courtesy Sureshkumar Varadarajan . ' It’s high time ' có n...