Journey in Life: 03/04/14

Search This Blog

Tuesday, March 4, 2014

"Sour grapes" nghĩa là gì?

Photo courtesy ellenm1.

'Sour grapes' là cụm từ hay, được dùng khi ai đó chỉ trích một điều gì quá tốt vì họ không thể có nó (nho còn xanh lắm).

Ví dụ
You think my job is too tiring for me because I get to travel abroad too much? No. Your criticism is just sour grapes.
Tony's friends said his new girlfriend was an air-head, but he dismissed their criticism as sour grapes. She was the most beautiful student in his class and they were just jealous.

Xin lưu ý
Khi bạn nói bạn 'heard something through the grapevine', ý bạn muốn nói là bạn nghe được điều gì từ ai đó, mà người này lại nghe từ người khác nữa (nghe tin đồn/tin vịt).

I heard through the grapevine that you are getting a promotion. Congratulations!

Thực tế thú vị:
Thời Trung Cổ, người ta thường uống rượu thay cho nước, chủ yếu bởi vì, không như nước - chúng an toàn hơn.

BBC

Popular Now