Journey in Life: 03/12/14

Search This Blog

Wednesday, March 12, 2014

"Scraping the barrel" nghĩa là gì?

Canal arm - Castle Fields Boat Dock, Black Country Living Museum. Photo courtesy Elliott Brown.

'To scrape the barrel' có nghĩa là sử dụng vật hay người tồi nhất, kém nhất vì không có vật nào hay ai khác để dùng.

Ví dụ
You chose Mark to represent us at the meeting? That's really scraping the barrel.

A: What are you wearing to the wedding?
B: The same dress as last time. I know I'm scraping the barrel. I just can't afford anything new!

Xin lưu ý
Nếu điều gì 'is a barrel of laughs', có nghĩa là điều đó hài hước hay thú vị. Cụm từ này thường được dùng ở hình thức phủ định.

A: How was the meeting?
B: Pretty bad. We found out they are cutting 10 jobs. Not exactly a barrel of laughs.

Thực tế thú vị:
Người làm thùng (barrel) được gọi là cooper. Họ cũng làm các vật dụng để chứa khác như thùng ton nô (casks), xô (buckets) và bồn (tubs).

BBC

Popular Now