Journey in Life: 04/05/14

Search This Blog

Saturday, April 5, 2014

"Clam up" nghĩa là gì?

Coral clam up close. Photo courtesy Christopher Jensen.

'To clam up' có nghĩa là trở nên im lặng vì bạn lo lắng, xấu hổ hay không muốn nói về điều gì.

Ví dụ
Adam was very naughty and ate all the cookies. When his mother asked where they were he clammed up and couldn't tell her.
When I was young I used to clam up when a stranger asked me a question.

Xin lưu ý
Một cụm từ khác liên quan đến loài sò hến (shellfish) là 'the world is your oyster', khi bạn nói như vậy với ai, ý bạn muốn nói họ có khả năng làm bất cứ điều gì họ muốn.

Now that you have your college degree, the world is your oyster!

Thực tế thú vị:
Một con trai (clam) được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Iceland năm 2006 được cho là loài động vật thân mềm (mollusc) sống lâu nhất từng được phát hiện. Các nhà khoa học đặt tên nó Ming và tin rằng nó hơn 500 năm tuổi khi được lấy ra từ đáy biển.

BBC

Popular Now