Journey in Life: 04/26/14

Search This Blog

Saturday, April 26, 2014

"On the right track" nghĩa là gì?

Sprint quarterfinal World Cycling Track Championships 2008, Manchester Velodrome, Theo Bos vs World Champion to be, Chris Hoy. Photo courtesy johnthescone.

Nếu bạn 'on the right track' (đi đúng hướng), có nghĩa là bạn đang làm hoặc nghĩ về điều gì theo cách mà sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp.

Ví dụ
Our research shows we're on the right track. Our profits are healthy and our customers are happy.
The team lost a few early games. But then the manager made some changes and now they're on the right track.

Xin lưu ý
Nếu bạn 'track down something or someone', có nghĩa là bạn tìm thấy vật hay người này sau một thời gian dài tìm ở các nơi khác nhau.

I managed to track down that book about African birds in a shop on the high street.

Thực tế thú vị:
Một velodrome là một tòa nhà đặc biệt để đua xe đạp (sân đua xe đạp). Một 'sprint' là cuộc đua ngắn, nhanh. Một 'endurance' được tổ chức với khoảng cách dài hơn và gồm nhiều vòng (đua) của velodrome.

BBC

Popular Now