phrase

Graffiti on Berlin wall.  Photo courtesy Oona Räisänen . Nếu điều gì là ' wall to wall ', có nghĩa điều đó hoàn toàn bù đắp ...