transform

To say yes, you have to sweat and roll up your sleeves, and plunge both hands into life up to the elbows. It is easy to say no, even sa...

transform

Hằng Như dịch. Photo courtesy JOHN LLOYD . Một hôm tôi nhảy vào một chiếc taxi để ra phi trường. Đang chạy đúng làn bỗng từ bãi đ...

transform

shared via blogger Hằng Như . Garden of Healing. Photo courtesy Hartwig HKD . Con người có ngôn ngữ làm phương tiện truyền thông v...