Journey in Life: 07/25/14

Search This Blog

Friday, July 25, 2014

"Snake oil" nghĩa là gì?

Snake oil, they really do sell it in Sapa... Photo courtesy Jeremy Weate.

'Snake oil' (shared via VOA) có từ oil là dầu. Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ thứ 19 tại Mỹ, khi có một người sáng chế ra một loại thuốc và rêu rao rằng nó có chứa mỡ của rắn và trị được bách bệnh. Tuy nhiên, khi chính phủ liên bang Hoa kỳ thử nghiệm loại thuốc này thì thấy rằng đó chỉ là một loại thuốc giả, không chữa được bệnh gì hết. Vì thế snake oil được dùng để chỉ những loại hàng giả mà người bán dụ người khác mua.

Ví dụ
In my opinion, government measures for balancing the budget are just so much snake oil.

Raymond takes anti-stress (tâm thần căng thẳng) vitamins everyday, but he doesn’t need to. They are nothing but snake oil (chỉ là đồ giả). They simply don’t work no matter what advertisements claim.

Many websites offer college diplomas (bằng đại học) for a few hundred dollars. But beware these snake oil salesmen (những con buôn giả mạo)! They are fake schools providing worthless (vô giá trị) pieces of paper.

Popular Now