Journey in Life: 10/09/14

Search This Blog

Thursday, October 9, 2014

"The brass" nghĩa là gì?

Napoleon statue at Hotel des Invalides. Photo courtesy Ivo Jansch.

'The brass' nghĩa là đồng thau, dùng để chỉ các giới chức cao cấp. Có giả thuyết rằng, thành ngữ này dùng để chỉ loại mũ mà hoàng đế Pháp Napoléon và các sĩ quan của ông đội khi ra trận, nhưng khi ở trong nhà thì kẹp dưới nách. Loại mũ này được gọi là chapeau a bras. Người Anh đọc thành brass. Trong hai cuộc thế chiến, brass hats hay the brass có nghĩa là các sĩ quan cao cấp Anh và Mỹ. Giờ đây, the brass còn được dùng cho cấp giám đốc trong giới doanh thương và các tổ chức hay cơ quan khác.

Ví dụ
The faculty (ban giảng viên đại học) at our college decided to go on strike (đình công) after they received a pay cut while the brass got an increase. It seems unfair (bất công) that only the high-ranking officials deserve more money.

As more and more listeners are downloading (tải) music from the Internet, the industry’s top brass is predicting (tiên đoán) CD sales to drop dramatically. In fact, many CEOs believe traditional record (đĩa nhạc) stores will soon go out of business.

Huyền Trang
VOA

Popular Now