Journey in Life: 10/26/14

Sunday, October 26, 2014

Phở Yến - 66 Cửa Bắc

điện thoại: 04 37 150 269

Lotteria Hồ Tây - 9 đường Thanh Niên
Ốc nóng - 86 Cửa Bắc

Đoàn tàu Hải Dương


đang từ từ tiến vào ga :)