skill

shared from fb Phạm Lưu Vũ . ----- Nếu Bụt nổi tiếng bởi sự hiền từ của mình (hiền như Bụt), thì Cọp cũng nổi tiếng bởi sự dữ tợn của n...

skill

shared from fb Phạm Lưu Vũ . ----- Nếu Tiên nổi tiếng bởi sự xinh đẹp của mình (đẹp như tiên), thì Ma cũng nổi tiếng bởi sự xấu xí của ...

skill

shared from fb Phạm Lưu Vũ . ----- Nếu con Rận nổi tiếng bởi sự khôn ngoan của mình (khôn như rận), thì con Bò cũng nổi tiếng bởi sự ng...

skill

shared from fb Phạm Lưu Vũ . ----- Xưa có kẻ đi qua chân núi, bỗng nghe sau lưng có tiếng người nói chuyện. Bèn ngoảnh lại thì không th...