book

Tôi chuyển trường từ Teppozu đến Shinsenza vào năm Meiji thứ nhất, hay còn gọi là năm Keio thứ 4 (1868). Vì trường có từ trước cuộc Minh Tr...