skill

shared via Alan Phan . ----- ... Tôi có người anh em bà con làm nghề đưa thư cho Bưu Điện Mỹ suốt 22 năm, từ chối mọi thăng thưởng hay t...

book

Không chỉ với các võ sĩ, mà cả với nông dân hay Chonin (đinh nhân), chúng tôi cũng thử làm nhiều điều. Khi đó, tôi dẫn con đi chơi ở Enoshi...