phrase

Trốn việc đi chơi. Photo courtesy GettysGirl4260 . 'To swing the lead' nghĩa là giả vờ đau ốm để trốn việc (to pretend to be ...