china

shared from Chi Trung Nguyen . ----- Chữ Nhân. Làm người thì đầu tiên là phải sống sao cho có đạo lý, xứng đáng với hai chữ Con Ngườ...