word

Je suis Charlie. Photo courtesy Oliver . 'To fight shy of sb/sth' có từ shy là né, tránh -> nghĩa là tránh xa ai, điều gì ...