phrase

Westminster.  Photo courtesy InSapphoWeTrust . 'Put down roots' có put down là đặt, để xuống và root là rễ; do đó cụm từ này ...

word

Hãy bảo vệ người Mỹ. Photo courtesy Sean . 'Middle ground' có từ middle là ở giữa và ground nền tảng, lý do, căn cứ; và do đó...

economics

Photo credit: The Economist Thế giới đang bước vào thời kỳ bùng nổ số lượng nhà chọc trời. Riêng trong năm 2014, đã có gần 100 tòa nh...