parenting

shared from Nguyễn Cảnh Bình . ----- Cứt đấy con ạ... Đây là cuốn sách nhưng cũng là những bài học mà một người cha đầy trải nghiệm...