Journey in Life: 05/05/15

Tuesday, May 5, 2015

Sự tích chùa Trấn Quốc

Chùa Trấn Quốc nguyên là chùa Khai Quốc, dựng từ thời Tiền Lý (Lý Nam Đế, 541-547), tại thôn Y Hoa, gần bờ sông Hồng. Đến đời Lê Trung Hưng (1615), chùa được dời vào trong đê Yên Phụ, dựng trên nền cũ cung Thúy Hoa (thời nhà Lý) và điện Hàn Nguyên (thời nhà Trần). Trong các năm 1624, 1628 và 1639, chùa tiếp tục được trùng tu, mở rộng. Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính đã soạn bài văn bia dựng ở chùa vào năm 1639 về công việc tôn tạo này. Đầu đời nhà Nguyễn, chùa lại được trùng tu, đúc chuông, đắp tượng. Năm 1821, vua Minh Mạng đến thăm chùa, ban 20 lạng bạc để tu sửa. Năm 1842, vua Thiệu Trị đến thăm chùa, ban 1 đồng tiền vàng lớn và 200 quan tiền, cho đổi tên chùa là Trấn Bắc. Nhưng tên chùa Trấn Quốc có từ đời vua Lê Hy Tông đã được nhân dân quen gọi cho đến ngày nay.

Phía trên cửa chùa có ghi ba chữ Phương Tiện môn và câu đối hai bên viết bằng chữ Nôm:
Vang tai xe ngựa qua đường tục
Mở mặt non sông đứng cửa thiền

"Order somebody around" nghĩa là gì?

Photo courtesy kadinlarin dikkatine.

'Order sb around' có từ order là sai, ra lệnh và around là vòng quanh, và vì thế có nghĩa là sai ai chạy như cờ lông công, sai ai luôn miệng (to issue commands to someone in a forceful and unpleasant way; boss someone around).

Ví dụ
Instead of a single boss who can order him around, he has a series of people who commission (nhận ủy thác) work from him.

Browns coach Mike Pettine will be back on the training camp field with his old Jets boss Rex Ryan this summer, but Ryan won't be able to order him around this time.

“Respect”: Don’t insult him, don’t shame him, don’t ridicule him, and don’t boss him or order him around. Treat him like a dignified King if you want him to treat you like a royal Queen.

He tiptoed around (đi nhón chân, rón rén) most of their questions but he did make claims that Nicki would order him around and treat him “like an employee, instead of like her man.” Ouch! We wonder how Nicki will respond to this!

Phạm Hạnh