friend

with Mr. Satoshi Oda, Digital Payment Innovation Project, Nihon Unisys. Bài trước: Giải tennis MPI 2015 Ii sensei thăm Việt Nam -...

phrase

Off. Photo courtesy Alan Levine . 'Off the hook' có từ hook (nghĩa bóng) là nghĩa là cạm bẫy; và vì thế có nghĩa là thoát trác...