history

Samuel Prescott Bush (04/10/1863 - 08/2/1948) là một nhà tư bản công nghiệp Mỹ. Ông là tộc trưởng của gia đình chính trị Bush. Ông là cha ...

history

Mục sư James Smith Bush (15/6/1825 - 11/11/1889) là một luật sư, mục sư Giáo hội Giám nhiệm (Episcopal*), người viết sách truyền giáo (giá...

history

Obadiah Newcomb Bush (28/1/1797 - 09/2/1851) là một người đào vàng và doanh nhân người Mỹ. Ông là ông tổ và người sáng lập gia đình chính ...

skill

shared from Tam Quốc Diễn Nghĩa . ----- - Con nghĩ mình là Tào Tháo sao? Nước lớn nghiệp lớn, Đông Ngô ta có bao nhiêu tướng để con bãi...

transform

Mười trinh nữ là dụ ngôn của Chúa Giê-xu được Matthew ghi lại trong sách phúc âm mang tên ông (Matthew 25:1-13). Dụ ngôn thuật lại câu chu...

transform

Dụ ngôn Hai người mắc nợ là một dụ ngôn của Chúa Giêsu xuất hiện trong Phúc âm Luca 7:36-50. Chúa Giêsu sử dụng câu chuyện về hai người mắ...

transform

Chiên lạc mất là dụ ngôn của Chúa Giê-su được ghi lại trong Tân Ước ở Phúc âm Matthew (Mátthêu hoặc Ma-thi-ơ) 18:12-14, và Luca 15:3-7. Có...