word

Photo credit: The Economist . 'Cry foul' có từ cry là kêu gào và foul là điều xấu; vì thế cụm từ này  nghĩa là cực lực lên án,...

phrase

Country Women's Association rally against coal seam gas. Photo courtesy Max Phillips . 'Up in arms' tức là rất tức giận, n...