word

Phó Tổng thống là người to lớn, anh ấy định thúc cùi chỏ tôi? Photo credit: i.ytimg.com . 'Forearm shiver' có từ forearm là c...