Journey in Life: 06/18/15

Search This Blog

Thursday, June 18, 2015

"Set out" nghĩa là gì?

Former Secretary of State Hillary Clinton talks about her new book, "Hard Choices". Photo courtesy LBJ Foundation.

'Set out' nghĩa là bắt đầu lên đường (start a journey) hay bắt đầu một nỗ lực nghiêm chỉnh (to begin an earnest attempt; undertake); và nghĩa khác là phô trương, trình bày (to lay out systematically or graphically; to display for exhibition or sale).

Ví dụ
Lauren Hill's mom: 'We didn't set out to raise a superhero'.

Aussie swimmers set out for last swims before World Championships.

Hillary Clinton to set out her vision by invoking (khơi gợi, viện dẫn chứng) her heroine (nữ anh hùng) Eleanor Roosevelt.

The League of Nations and a series of arbitration (trọng tài phân xử) treaties (hiệp ước) set out to replace power contests (đối đầu) with legal mechanisms (cơ chế) for the resolution (giải quyết) of disputes (tranh chấp).

As Europe’s seventeenth-century political and sectarian (giáo phái) conflicts (xung đột) raged (diễn ra ác liệt), Puritan settlers had set out to redeem (thực hiện, làm trọn) God’s plan with an “errand in the wilderness” that would free them from adherence (sự bám chặt, trung thành với) to established (and in their view corrupted) structures of authority.

Phạm Hạnh

Con đường chiến binh


Cuộc đời chẳng dễ dàng hơn mà chỉ là ta trở nên mạnh hơn...

Bài trước: Từ bỏ sự hoàn hảo

Từ bỏ sự hoàn hảo

Photo courtesy Barta IV.

You're not in the perfect business. Stop pretending that's what the world wants from you.
Truly perfect is becoming friendly with your imperfections on the way to doing something remarkable.
~ Seth Godin

Bạn không ở công việc hoàn hảo. Hãy ngừng giả vờ đó là những gì thế giới cần ở bạn.
Hoàn hảo đích thực là trở nên thân thiện với sự bất toàn của bạn trong quá trình tạo ra điều gì đó khác thường.

Bài trước: Gieo hạt mỗi ngày

Gieo hạt mỗi ngày

Photo courtesy Neal Fowler.

Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.
~ Robert Louis Stevenson

Không nên đánh giá mỗi ngày bằng những gì các bạn gặt hái được mà hăy bằng những hạt giống do bạn gieo trồng.

Popular Now