Journey in Life: 06/19/15

Search This Blog

Friday, June 19, 2015

"Catch fire" nghĩa là gì?

Palestra - Next generation cloud-based e-commerce applications Jinesh Varia, Amazon Web Services. Photo courtesy Marcio Okabe.

'Catch fire' (bắt lửa) nghĩa là bừng cháy, trở nên hết sức nhiệt tình; hoặc nghĩa khác là trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt hay nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình sâu rộng (to become the subject of great interest and widespread enthusiasm).

Ví dụ
Apple’s solar panels catch fire as it touts (chào hàng) green data centers.

Amazon Web Services follows IBM to help Spark catch fire.

Jeb Bush is slow to catch fire in Iowa.

Phạm Hạnh

Bạn thân tôi nơi đâu

Photo courtesy Forest Runner.

Don't look for someone who will solve all your problems. Look for someone who won't let you face them alone.
~ Unknown

Đừng tìm kiếm một ai đó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của bạn. Hãy tìm người sẽ không để bạn phải đơn độc đối mặt với chúng.

Popular Now