book

Dù kể đi kể lại câu chuyện theo cách nào đi nữa, cái kết của nó vẫn không hay Ngày 11 tháng 11 năm 2010 Photo credit: The Economist ....