Journey in Life: 07/22/15

Search This Blog

Wednesday, July 22, 2015

"Bad manners" nghĩa là gì?

Vẫy lá cờ này trước mặt Tổng thống Mỹ là bất lịch sự bạn nhé. Photo courtesy Todd Huffman.

'Bad manners' có từ manners là cách xử sự, cách cư xử; vì thế cụm từ này nghĩa là cách xử sự xấu, cách cư xử không lịch sự.

Ví dụ
Let's say "The End" to bad manners at the movies.

Kids aren't rude. It's the ADULTS with bad manners.

Bad manners can be contagious (dễ lây, truyền nhiễm), a study suggests. It found that those who experience rudeness (khiếm nhã, láo xược, thô lỗ) in the workplace (nơi làm việc) are more likely to be impolite (bất lịch sự) to colleagues (đồng nghiệp).

Confederate (Liên minh miền Nam Hoa Kỳ) flag (lá cờ) rallies (cuộc mít tinh lớn) staged on the day President Barack Obama visited Oklahoma were a display of bad manners and insensitivity (không nhạy cảm).

Phạm Hạnh

Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà...

Photo courtesy Giorgio Montersino.

Travel is more than the seeing of sights; it is a change that goes on, deep and permanent, in the ideas of living.
~ Miriam Beard

Xê dịch không chỉ là mắt thấy những cảnh quan; mà đó là sự đổi thay đang diễn ra, sâu sắc và lâu dài, trong những ý niệm về cuộc sống.

Bài trước: Cao hơn đỉnh Thái

Cao hơn đỉnh Thái

Photo courtesy Minoru Nitta.

Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it.
~ Rene Descartes

Bất kỳ khi nào bị ai xúc phạm, tôi cố nâng tâm hồn mình thật cao khiến sự xúc phạm đó không thể chạm tới.

Popular Now