Journey in Life: 07/26/15

Sunday, July 26, 2015

"Bedside manner" nghĩa là gì?

Bedside Manners :). Photo courtesy Harsha K R.

'Bedside manner' nghĩa là cách cư xử của bác sĩ đối với bệnh nhân (a doctor's approach or attitude toward a patient).

Ví dụ
Poor bedside manner: Layoffs are inevitable in a market economy.

Like doctors, we financial planners also benefit from having a good bedside manner when communicating with the people we're helping.

They’ve had their “manhood” taken from them, have had to deal with doctors with poor bedside manner and have not received dietary and lifestyle counsel while going through treatment to improve outcomes.

Phạm Hạnh

Khát khao thành công

Photo courtesy Moyan Brenn.

The starting point of all achievement is desire.
~ Napoleon Hill

Điểm khởi đầu của mọi thành công là sự khát khao.

Cách đọc sách hiệu quả

50 shades of somon. Photo courtesy linmtheu.

Reading without reflecting is like eating without digesting.
~ Edmund Burke

Đọc sách mà không suy ngẫm cũng giống như ăn mà không tiêu hóa.

Bài trước: Tay trắng làm nên