word

Bedside Manners :). Photo courtesy Harsha K R . 'Bedside manner' nghĩa là cách cư xử của bác sĩ đối với bệnh nhân (a doctor&#...

quote

Photo courtesy Moyan Brenn . The starting point of all achievement is desire. ~ Napoleon Hill Điểm khởi đầu của mọi thành công ...