word

Hăng say tập luyện để quên đi ý nghĩ đen tối do trầm cảm. Photo courtesy Donald Judge . 'Dark thoughts' có từ dark là đen tối...