phrase

Photo courtesy david pacey . 'Out-of-body' nghĩa là (thuộc) bên ngoài cơ thể, tồn tại bên ngoài cơ thể. Ví dụ “Kahlil G...