Journey in Life: 09/17/15

Search This Blog

Thursday, September 17, 2015

Tokyo Deli - 18, Ngô Quyền

appp's small reunion: Khôi, Kiên, Trang, langdu

em Trang tròn "..." với 3 anh "có điều kiện" :D

Bài trước: Sumo BBQ - 32, Quán Sứ

Popular Now