phrase

Nước cờ xuất sắc. Photo courtesy Andreas Kontokanis . 'Out of the common' nghĩa là bất thường, hiếm thấy, xuất sắc, phi thườ...

phrase

Northern Liberty Market, các cửa sổ rất vuông vắn. Photo courtesy NCinDC . 'Out of square' with something nghĩa là không vuô...