phrase

Tưởng là học bài, hóa ra suốt thời gian đó chỉ nằm trên giường. Photo courtesy Mirøslav Hristøff . 'All the while' nghĩa là tr...