word

Implosion of SRS K Cooling Tower. Photo courtesy Savannah River Site . 'Short of' nghĩa là chưa đến mức mà (not reaching as fa...

word

Afghanistan - Mồ chôn các đế chế. Photo courtesy DVIDSHUB . 'Lay low' nghĩa là hạ gục, hạ đo ván (to cause to fall by a blow, ...

word

Kế hoạch 5 năm: nhặt nhạnh và xếp gọn hết đá trên bãi biển*. Photo courtesy See-ming Lee . 'Go awry' nghĩa là hỏng, thất bại ...