Journey in Life: 11/19/15

Search This Blog

Thursday, November 19, 2015

"War party" nghĩa là gì?

"12,000 Flags for 12,000 Patriots" Event. Photo courtesy David.

'War party' nghĩa là phe ủng hộ chiến tranh, phe chủ chiến.

Ví dụ
Blowback - the Washington War Party's folly (sự điên rồ, hành động dại dột) comes home to roost.

Watch the war party exploit the Paris atrocity (sự tàn bạo, tàn ác) to ramp up (tăng lên) our utterly futile (phù phiếm, vô ích), doomed (thất bại, tiêu tùng) effort to control who governs in a currently ungovernable land.

When Roosevelt began to receive threatening intelligence about Japan’s “war party,” he set out to bring America’s resolve to its attention, but with exquisite subtlety.

The first thing that needs to be said about the hearing is that it highlighted the remarkable dexterity (tài khéo léo) of the American war party, that bipartisan coalition of congressional war hawks (phái diều hâu) that—to borrow a line from the British statesman John Morley—changes its aim, but never changes it stand. The war party’s stand, or goal, is to forever ruin US-Russian relations. But rather than being preoccupied by Russia’s much-decried invasion of Ukraine, it is now focused on Russia’s “escalation” over Syria.

Phạm Hạnh


"Amour propre" nghĩa là gì?

Vì tính tự ái của Mark Zuckerberg* mà chúng ta không thể block anh ta trên facebook. Photo courtesy Maurizio Pesce.

'Amour propre' nghĩa là lòng tự ái, tính tự ái; (French, "self-love") is a concept in the philosophy of Jean-Jacques Rousseau that esteem depends upon the opinion of others. Rousseau contrasts it with amour de soi, which also means "self-love", but which does not involve seeing oneself as others see one.

Ví dụ
Disappointingly, it is not a joke because he must keep a watch for you, or by the engineers, down to Zuckerberg's amour propre of Facebook.

There is no doubt that Sir Geoffrey Howe's sense of offended amour propre played a large part in his resignation; but the essence of his disagreement with Margaret Thatcher was not personal but political.

Under the “locked country” policy lasting over two centuries, Japan all but absented itself from participating in any world order. Comprehensive state-to-state relations on conditions of strict diplomatic equality existed only with Korea. Chinese traders were permitted to operate in select locations, though no official Sino-Japanese relations existed because no protocol could be worked out that satisfied both sides’ amour propre.

Phạm Hạnh


* Mark Zuckerberg on stage at Facebook's F8 Conference

Tục ngữ tiếng Anh

Cái đẹp đè bẹp cái nết. Photo courtesy Jorge Mejía peralta.

shared via wikiquote.
-----
Ăn miếng trả miếng
Tit for tat
Measure for measure
An eye for an eye
A tooth for a tooth.

Ăn theo thuở, ở theo thời.
Other times, other means

Có mới nới cũ
New one in, old one out.

Của thiên trả địa.
Ill-gotten, ill-spent.

Cùng tắc biến, biến tắc thông.
When the going gets tough, the tough gets going.

Còn nước, còn tát.
While there's life, there's hope.

Có tật giật mình.
He who excuses himself, accuses himself.

Cái nết đánh chết cái đẹp.
Beauty dies and fades away but ugly holds its own.
Handsome is as handsome does

Chết vinh còn hơn sống nhục.
Better die a beggar than live a beggar.
Better die on your feet than live on your knees.

Có còn hơn không.
Something better than nothing
If you cannot have the best, make the best of what you have.

Cẩn tắc vô ưu.
Good watch prevents misfortune.

Chí lớn thường gặp nhau,
Great minds think alike.

Cha nào, con nấy.
Like father, like son

Con sâu làm sầu nồi canh.
One drop of poison infects the whole of wine

Chín người, mười ý.
So many men, so many minds

Càng đông càng vui.
The more, the merrier

Chứng nào tật nấy.
Who drinks, will drink again

Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.
Makes hay while sunshines.

Cơ hội chỉ đến một lần.
Opportunity knocks but once.

Cây ngay không sợ chết đứng.
A clean hand wants no washing.

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
Catch the bear before you sell his skin

Chở củi về rừng.
To carry coals to Newcastle.

Dục tốc bất đạt
More haste less speed
Haste makes waste

Dễ được, dễ mất.
Easy come, easy go.

Đánh chết cái nết không chừa.
Habit is the second nature

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Birds of the same feather stick together

Đèn nhà ai nấy sáng.
Half the world know not how the other half lives

Điếc không sợ súng.
He that knows nothing doubts nothing

Đã trót thì phải trét.
If you sell the cow, you will sell her milk too

Dĩ hoà vi quý.
Judge not, that ye be not judged

Đen tình, đỏ bạc.
Lucky at cards, unlucky in love

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Pay a man back in the same coin

Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
United we stand, divided we fall

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Travelling forms a young man

Dậu đổ, bìm leo.
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe

Đừng đếm cua trong lỗ.
Don't count your chicken before they hatch.

Gieo gió gặt bão
We reap as we sow

Giận hóa mất khôn.
Hatred is as blind as love

Hoạ vô đơn chí.
It never rains but it pours.
Misfortune never come singly

Hữu xạ tự nhiên hương.
Good wine needs no bush.

Hóa thù thành bạn
Make your enemy your friend.

Im lặng tức là đồng ý.
Silence gives consent

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Neck or nothing

Không có lửa sao có khói
There is no smoke without fire
Where there is smoke, there is fire

Không biết thì dựa cột mà nghe
If you cannot bite, never show your teeth

Lời nói không đi đôi với việc làm.
Do as I say, not as I do.

Lắm mối tối nằm không.
If you run after two hares, you'll catch none

Lực bất tòng tâm.
So much to do, so little done.

Lời nói là bạc, im lặng là vàng
Speech is silver, but silence is gold

Mỗi thời, mỗi cách
Other times, other ways

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Man propose, god dispose.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is thicker than water.

Miệng hùm, gan sứa.
If you cannot bite, never show your teeth

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laugh and grow fat.
Laughter is the best medicine.

Máu chảy, ruột mềm.
When the blood sheds, the heart aches

Muộn còn hơn không
Better late than never

Nói dễ, làm khó.
Easier said than done.

No bụng đói con mắt.
His eyes are bigger than his belly

Ở hiền gặp lành.
One good turn deserves another

Phi thương, bất phú
Nothing ventures, nothing gains

Rượu vào, lời ra.
Drunkenness reveals what soberness conceals.

Sinh sự, sự sinh.
Don't trouble trouble till trouble troubles you

Sai một ly đi một dặm.
One false step leads to another

Suy bụng ta ra bụng người.
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf

Trèo cao té đau
The higher you climb, the greater you fall.

Tay làm hàm nhai
No pains, no gains

Tham thì thâm
Grasp all, lose all.

Túng thế phải tùng quyền
Necessity knows no laws.

Thùng rỗng kêu to.
The empty vessel makes greatest sound.

Tình yêu là mù quáng.
Affections blind reasons.
Love is blind.

Tham thực, cực thân.
Don't bite off more than you can chew.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
For mad words, deaf ears.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Fortune smiles upon fools.

Trời sinh voi, sinh cỏ.
God never sends mouths but he sends meat.

Trong khốn khó mới biết bạn tốt.
Hard times show whether a friend is a true friend
A friend in need is a friend indeed

Thắng là vua, thua là giặc.
Losers are always in the wrong

Trăm nghe không bằng mắt thấy.
Observations is the best teacher

Thời qua đi, cơ hội khó tìm.
Opportunities are hard to seize

Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
Still waters run deep

Tai vách, mạch rừng.
Walls have ears

Trèo cao, té nặng
The higher you climb, the greater you fall.

Uống nước nhớ nguồn
Gratitude is the sign of noble souls.

Vạn sự khởi đầu nan.
It is the first step that counts

Việc người thì sáng, việc mình thi quáng
Men are blind in their own cause

Vắng chủ nhà, gà mọc vọc niêu tôm.
When the cat is away, the mice will play

Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
Make hay while the sun shines.

Xem việc biết người.
Judge a man by his work

Xa mặt, cách lòng.
Out of sight, out of mind
Long absent, soon forgotten

Đẹp hay xấu là tuỳ đánh giá của mỗi người!
Beauty is in the eye of the beholder.

Popular Now